เตรียมความพร้อมเพื่อทำงานในสาย RPA AI Automation

อยากทำงาน RPA & AI Developer ต้องทำยังไงหากคุณปรารถนาที่จะทำงานในสาขา RPA (Robotic Process Automation) และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) คุณต้องมีทักษะและคุณสมบัติบางอย่าง RPA เกี่ยวข้องกับการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติผ่านการใช้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ ในขณะที่ AI เกี่ยวข้องกับการจำลองความฉลาดของมนุษย์และกระบวนการตัดสินใจในเครื่องจักร การรวมกันของทั้งสองทำให้เกิดโอกาสที่ดีในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ


วันนี้เราจึงนำเอา 9 ทักษะที่ RPA Developer ต้องมี มาให้ทุกคนดูกัน


1. ความรู้ด้านการ Coding ภาษาโปรแกรม เช่น C# หรือ Vb.net หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น HTML, Java, หรือ Microsoft SQL Server
2. ความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของ RPA และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RPA
3. ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี RPA เช่น Automation Anywhere, Blue Prism หรือ UiPath
4. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ RPA ได้เป็นอย่างดี
5. ทักษะการสื่อสาร เนื่องจากต้องคอยสื่อสารกับส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอยู่เสมอ
6. ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษควรอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
7. ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น
8. วุฒิปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
9. ประกาศนียบัตรในด้านที่เกี่ยวข้องกับ RPA (อาจมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้)
 

ที่มาข้อมูล : asearcher.com 

  
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ https://nctthai.com/th/services/rpa-implementation-service-and-training