Certificate

การให้บริการพัฒนาโปรแกรมช่วยตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงความต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานอย่างไร้รอยต่อและช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ส่งผลให้มีธุรกิจพัฒนาได้อย่างคล่องตัว 
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมของเราจะพัฒนาตามกรอบดำเนินการที่เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ เพราะตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม
 

The Software Development Life Cycle

ขั้นตอนของกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมมีจุดเริ่มต้นในการทํางาน และสิ้นสุดการปฎิบัติงาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ การวางแผน กำหนดรูปแบบของการพัฒนา, การวิเคราะห์ความต้องการระบบ, การออกแบบระบบ, การสร้างระบบ, การทดสอบระบบ และการบำรุงรักษา ตามกรอบข้อตกลงตั้งต้นก่อนเริ่มการทำงาน

Robotic Process Automation

กระบวนการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร ด้วยเทคโนโลยี RPA: Robotic Process Automation ช่วยลดการทำงาน Back office และการทำงานที่มีรูปแบบการทำงานที่ซ้ำและชัดเจนในทุกแผนกขององค์กร